Brahma
Vishnu - Lakshmi - Ganga - les dix incarnations : Matsya - Kurma - Varaha - Narashimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki
Shiva - Parvati - Ganesh - Kartikeya

tableau établi par Dharam Vir Singh