Vayu - Hanuman - Kubera - Kamadeva - Varuna
Indra - Soma - Budh -
Vishwakarma- Surya - Shani - Yamuna - Yama

(tableau établi par Dharam Vir Singh)